ผงกะปิพร้อมปรุง

ผลิตภัณฑ์ : ผงกะปิพร้อมปรุง

ที่ตั้งสถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเล เลขที่ 180 ม.2 ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160

ผู้ประกอบการ : คุณเสรี ซุ่นหิรัญ และ คุณราตรี ซุ่นหิรัญ

ทีมที่ปรึกษา : ดร.สุพรรณิการ์ ศรีบัวทอง (ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์), อ.ฮุชเซ็น นิยมเดชา (ด้านการรับรองมาตรฐาน), คุณไชยยันต์ โต๊ะหมาด (ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์), ผศ.ดร.นิยม กำลังดี (ด้านการพัฒนาเครื่องหมายการค้า)