หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯ จัดกิจกรรมประเมินรอบ 24 เดือน

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะประธานเครือข่าย C-UBI ภาคใต้ตอนบน จัดกิจกรรมประเมินการบ่มเพาะวิสาหกิจรอบ 24 เดือน TOR 56 มีสถาบันในเครือข่ายเข้าร่วมประเมินทั้ง 3 สถาบัน ดังนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต มีผู้ประกอบการเข้าร่วมประเมิน 9 ราย และเข้าร่วมการคัดเลือกเข้าสู่การบ่มเพาะวิสาหกิจอีก 15 ราย

[huge_it_gallery id=”2″]

Comments are closed.