น้ำพริกชายเล

ผลิตภัณฑ์ : น้ำพริกชายเล

ที่ตั้งสถานประกอบการ : กลุ่มบางติบพังงา เลขที่ 79 หมู่ 6 ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150

ผู้ประกอบการ : คุณสุภาพร ระวังงาน

ทีมที่ปรึกษา : ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ์ (ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์) ดร.บุญส่ง หวังสินทวีกุล (ด้านการรับรองมาตรฐาน), ผศ.เรวัต สุขสิกาญจน์ (ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์) และ ผศ.ดร.นิยม กำลังดี (ด้านการพัฒนาเครื่องหมายการค้า),