ทุนสนับสนุนการวิจัยและระดมความคิดเห็นด้านอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (ปาล์มน้ำมัน)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดการประชุมประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยและระดมความคิดด้านอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (ปาล์มน้ำมัน) ในวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 8.30 น. – 14.30 น. ณ อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ดร.กิตติพงษ์ รัตนาภรณ์ จากสำนักงานชุดโครงการ “อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ” และ ดร.วรินธร สงคศิริ จากสำนักงานชุดโครงการ “อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ”

Download กำหนดการได้ที่นี่ agenda WU

 

Comments are closed.