ถั่วดาวอินคา

ผลิตภัณฑ์ : ถั่วดาวอินคา

ที่ตั้งสถานประกอบการ : เลขที่ 8 หมู่ 9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

ผู้ประกอบการ : คุณสมยศ นุ่นจำนงค์

ทีมที่ปรึกษา : ดร.สุพรรณิการ์ ศรีบัวทอง (ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์), อ.ฮุชเซ็น นิยมเดชา (ด้านการรับรองมาตรฐาน), คุณไชยยันต์ โต๊ะหมาด (ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์), ผศ.ดร.นิยม กำลังดี (ด้านการพัฒนาเครื่องหมายการค้า)