ซอสไก่กอและกึ่งสำเร็จรูป

ไก่กอและเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมในภาคใต้ โดยทั่วไปแล้วไก่กอและที่ผลิตเพื่อจำหน่ายในท้องตลาดนั้นจะมีลักษณะเป็นไก่ย่างที่มีน้ำซอสหรือเครื่องแกงราด ซึ่งมีอายุการเก็บรักษาสั้น เนื่องจากมีข้อจำกัดหรือปัจจัยหลาย ๆ ประการที่ทำให้เกิดการเสื่อมเสีย เช่น วัตถุดิบหรือเครื่องปรุงที่ผ่านการฆ่าเชื้อที่ยังไม่เหมาะสม และการปรุงที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เป็นต้น ทำให้เกิดการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ นอกจากนี้น้ำซอสสำหรับการผลิตไก่กอและนั้นมีกะทิเป็นส่วนผสมหลักซึ่งมีผลทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดการเสื่อมเสียได้ง่ายขึ้นถ้าไม่ได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสม เช่น เกิดการเหม็นหืนและการเปลี่ยนแปลงสีเนื่องจากการออกซิเดชันของไขมันในกะทิ และการแยกชั้นของไขมันในน้ำซอส จากปัญหาดังกล่าว จึงจำเป็นต้องหาวิธีการในการผลิตซอสกอและในรูปแบบกึ่งสำเร็จรูป และผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในระดับที่เหมาะสมซึ่งจะสามารถยืดอายุเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ให้นานยิ่งขึ้น รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ได้ยังมีความสะดวกเพื่อการปรุงไก่กอและหรือเนื้อสัตว์ชนิดอื่น ๆ สำหรับการบริโภคในครัวเรือนหรือจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้

ผู้ประกอบการ

  • นายชัยรัตน์  มณีพฤกษ์ โครงการจัดตั้งบริษัท มิสเตอร์บัง จำกัด

นักวิจัย

  • รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส  ชัยจันทร์  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ที่ปรึกษาทางธุรกิจและด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์

  • อาจารย์ทรงพันธ์  จันทร์ทอง      สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  • ชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ (ออกแบบผลิตภัณฑ์)  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์