ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “Southern Talent Mobility Fair 2015”

ด้วย อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดกิจกรรม “Southern Talent Mobility Fair 2015” การเคลื่อนย้าย นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ จากหน่วยงานภาครัฐสู่ภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและเปิดโอกาสในการสร้างความร่วมมือเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษากับภาคเอกชน รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น และเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเคลื่อนย้ายบุคลากรอย่างเ็นรูปธรรม ซึ่งจะจัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ ห้องหาดใหญ่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จ.สงขลา 

ขอเรียนเชิญผ๔้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ สามารถติดต่อโดยตรงที่คุณศราวุฒิ คงขวัญ โทรศัพท์ 0-7428-9333 โทรสาร 0-7428-9339 หรือ e-mail:tm.ch.southern@gmail.com ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 นี้

[huge_it_gallery id=”8″]

Comments are closed.