ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการใช้สมุนไพรในธุรกิจสปาและมาตรฐานฮาลาล

งานสมุนไพร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดอบรมหลักสูตร การใช้สมุนไพรในธุรกิจสปาและมาตรฐานฮาลาล ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมขนอมโกเด้นดีช อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช  เพื่อให้นักศึกษา เภสัชกร ผู้ผลิตยาสมุนไพร ผู้ประกอบการด้านสปา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรตามข้อตกลงอาเซี่ยนและหลักการควบคุมคุณภาพเพื่อรับรองมาตรฐานฮาลาล ขั้นตอนขอรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการบริหารจัดการสปาฮาลาล เพื่อเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรไทย ในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน (AEC) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รับจำนวนจำกัดเพียง 30 คน

ลงทะเบียนและสมัครได้ที่
คุณเรณู  มีสิทธิ อุทยานวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทร 075 673573 , 086 869 8326

กำหนดการสมุนไพรในธุรกิจสปาและมาตรฐานฮาลาล

Comments are closed.