ขอเชิญเข้าร่วมต่อยอดผลิตภัณฑ์จากแรงบันดาลใจทางทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

วัฒนธรรมศรีวิชัย…แรงบันดาลใจต่อยอดผลิตภัณฑ์

การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
(The Cultural Heritage Based Development Project)
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ปีงบประมาณ 2560


หลักการและเหตุผล
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมให้เติบโตและแข่งขันได้ การสนับสนุนปัจจัยเอื้อต่อการประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม และการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ OTOP ซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ โดยการพัฒนาผู้ประกอบการที่ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์อยู่แล้วให้สามารถพัฒนาสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดหรือผู้ซื้อ แต่เนื่องจากในปัจจุบันผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุมชนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีตลาดค่อนข้างจำกัด ผลิตภัณฑ์มีความล้าสมัยไม่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ ไม่มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานมากขึ้น ผู้ผลิตยังมีศักยภาพในการผลิตไม่เพียงพอ ขาดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนากระบวนการผลิตที่ถูกต้อง การผลิตที่รวดเร็วและได้มาตรฐาน อีกทั้งยังขาดการบริหารจัดการการผลิตที่ดี และยังไม่สามารถนำภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มีอยู่มาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดได้
โครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา (The Cultural Heritage Based Development Project) ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยความร่วมมือของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จึงมีแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ตามลักษณะเด่นของวัฒนธรรมศรีวิชัย (Srivijaya Cultural Heritage) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด ภาคใต้ตอนบน ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ชุมพร กระบี่ ระนอง และพังงา นำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะเป็นการสานต่อกับนโยบายการส่งเสริมและพัฒนา OTOP ของประเทศที่เรียกว่า OTOP 2.0 ที่นอกเหนือจากการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เชิงสร้างสรรค์และตอบสนองผู้บริโภค ยังรวมถึงการยกระดับช่องทางการจำหน่ายในตลาดที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนให้เข้มแข็งและมีเอกลักษณ์บ่งบอกถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ด้วยวิธีการนี้จะทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อถ่ายทอดเสน่ห์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทยโดยการพัฒนาองค์ความรู้ที่มี อยู่ในท้องถิ่น 2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมพื้นบ้านให้กับวิสาหกิจชุมชนและ OTOP

กลุ่มเป้าหมาย 10 ราย ประกอบด้วย
(1) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย (2) ประเภทของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก

ผลลัพธ์
1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้เกิดแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสู่เชิงพาณิชย์

ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ
ธันวาคม 2559 – มิถุนายน 2560

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
1. วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 3-5 ดาวขึ้นไป ที่ประกอบธุรกิจประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ของตกแต่ง และของที่ระลึก
2. ประกอบธุรกิจอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ชุมพร กระบี่ ระนอง พังงา

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 10 มกราคม 2560

กำหนดการ
บัดนี้ – 10 มกราคม 2560 ช่วงเปิดรับสมัคร
ประกาศผลการคัดเลือก 16 มกราคม 2560
Industrial Design Camp 23-25 มกราคม 2560

เงื่อนไขในการพิจารณา
1. ผลิตภัณฑ์คัดสรร ระดับ 3-5 ดาวขึ้นไป
2. ผู้ประกอบการมีความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง และมีเวลาที่จะเข้าร่วมโครงการตลอด 180 วัน (6 เดือน) เดือนมกราคม – มิถุนายน 2560
3. ผู้ประกอบการมีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจหรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น เช่น
มีการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น มีการจ้างงานในท้องถิ่น เป็นต้น
4. ผู้ประกอบการมีการบริหารจัดการและการผลิตในเชิงพาณิชย์
5. ผู้ประกอบการมีโอกาสทางการตลาด โดยสามารถขยายตลาดหรือหาตลาดใหม่
6. ผู้ประกอบการมีความพร้อมด้านการลงทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่
7. ผู้ประกอบการมีผลิตภัณฑ์ที่มีทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ชัดเจน
8. ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน เช่น มผช. และอื่นๆ

วิธีการรับสมัคร
ยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
1) ทางไปรษณีย์ (จะพิจารณาจากวันที่จัดส่งซึ่งประทับอยู่บนหน้าซอง) กล่องพัสดุจัดส่งมายัง
ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
2) Facebook: วัฒนธรรมศรีวิชัย แรงบันดาลใจต่อยอดผลิตภัณฑ์ 2560
3) E-mail: jadesada.suk@gmail.com

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ฝ่ายประสานงานโครงการ
โทร. 087-8824785 (อาจารย์เจษฎา สุขสิกาญจน์), 081-8481391 (อาจารย์ตวงรัก เวชพราหมณ์)

Download ใบสมัคร

Comments are closed.