ขอเชิญบุคคลหรือบริษัทที่ใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ส่งผลงานประกวด RSP Innovation Awards 2016 and MOST Innovation Awards2016

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เชิญบุคคลหรือบริษัทที่ใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ส่งผลงานประกวด RSP Innovation Awards 2016 and MOST Innovation Awards 2016

โดยตารางกิจกรรมดังนี้

1.รับสมัครและคัดเลือกระดับภายในมหาวิทยาลัย      เดือนมีนาคม 2559

2.คัดเลือกระดับมหาวิทยาลัย                                     20 เมษายน 2559

3.คัดเลือกระดับภาค                                                    เดือนพฤษภาคม 2559

4.คัดเลือกระดับประเทศ                                              เดือนมิถุนายน 2559

คำจำกัดความรางวัล

–สาขานักธุรกิจนวัตกรรม–

เป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้ประกอบการที่มีความสามารถและเข้าใจในธุรกิจที่มีรากฐานมาจากการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ และมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์ให้เกิดประโยชน์

——————————————————————————————————

–สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ – กระบวนการนวัตกรรม–

เป็นรางวัลที่มอบให้แก่กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความใหม่ สร้างสรรค์ และสามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

——————————————————————————————————

–สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ – ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม–

เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่มีความใหม่ สร้างสรรค์ เป็นที่ต้องการของตลาดและสามารถใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

——————————————————————————————————

เกณฑ์ในการคัดเลือก

  •  ผู้เข้าร่วมประกวดต้องเป็นบุคคลหรือบริษัทที่ใช้บริการแผนงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
  •  ผู้เข้าร่วมประกวดต้องนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการฯ ตามเวลาที่กำหนด เพื่อให้คณะกรรมการฯดำเนินการตามขั้นตอน และต้องอำนวยความสะดวกหากมีข้อซักถาม
  •  ผู้เข้าร่วมประกวดต้องแสดงผลงานต่อคณะกรรมการฯ หากได้รับการร้องขอ พร้อมทั้งแสดงชิ้นงานในวันงานมอบรางวัล
  •  ผู้เข้าร่วมประกวดสาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ – ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานนวัตกรรมที่มีการนำไปใช้จริง หรือจำหน่ายในเชิงพาณิชย์แล้วเท่านั้น สำหรับโครงการนวัตกรรม/ผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/โครงการนำร่องของ อาจารย์/นักศึกษา/นักวิจัย/นักประดิษฐ์ ซึ่งยังไม่นำไปใช้จริง หรือยังไม่จำหน่ายในเชิงพาณิชย์ ถือว่าไม่อยู่ในขอบเขตของการคัดเลือก
  •  ผู้ได้รับรางวัล RSP Innovation Awards 2015 ไม่สามารถส่งประกวดในสาขาเดิมได้ 

——————————————————————————————————

3 รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมประกวด

 ผู้ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ทุกประเภทจะได้รับรางวัลซึ่งประกอบด้วยโล่รางวัลและเงินรางวัล โดยแบ่งเป็นระดับประเทศและระดับภูมิภาค ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

3.1. รางวัลระดับประเทศ

คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล MOST Innovation Awards 2016 จะพิจารณาการนำเสนอผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับภูมิภาค ต่อคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล MOST Innovation Awards 2016 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ รางวัลระดับประเทศมีจำนวนทั้งสิ้น 3 รางวัล ดังนี้

 

ประเภทรางวัล

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ MOST Innovation Awards 2016 สาขานักธุรกิจนวัตกรรม

 

รางวัลรองชนะเลิศ MOST Innovation Awards 2016 สาขานักธุรกิจนวัตกรรม (2 รางวัล)

เงินสด 50,000 บาทพร้อมโล่รางวัล

 

 

โล่รางวัล

รางวัลชนะเลิศ MOST Innovation Awards 2016 สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์กระบวนการนวัตกรรม

 

รางวัลรองชนะเลิศ MOST Innovation Awards 2016 สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ – กระบวนการนวัตกรรม (2 รางวัล)

เงินสด 50,000 บาทพร้อมโล่รางวัล

 

 

โล่รางวัล

รางวัลชนะเลิศ MOST Innovation Awards 2016 สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ – ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

 

รางวัลรองชนะเลิศ MOST Innovation Awards 2016 สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ – ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม (2 รางวัล)

เงินสด 50,000 บาทพร้อมโล่รางวัล

 

 

โล่รางวัล

 

3.2. ระดับภูมิภาค

คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล RSP Innovation Awards 2016 จะพิจารณาการนำเสนอผลงานของผู้เข้าประกวดในระดับภูมิภาค ต่อคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล RSP Innovation Awards 2016 ณ สำนักงานในแต่ละภูมิภาค รางวัลระดับภูมิภาคมีจำนวนทั้งสิ้น 3 รางวัล ดังนี้

 

ประเภทรางวัล

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ RSP Innovation Awards 2016 สาขานักธุรกิจนวัตกรรม

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 RSP Innovation Awards 2016 สาขานักธุรกิจนวัตกรรม

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 RSP Innovation Awards 2016 สาขานักธุรกิจนวัตกรรม

เงินสด 30,000 บาทพร้อมโล่รางวัล

 

 

เงินสด 20,000 บาทพร้อมโล่รางวัล

 

 

 

เงินสด 10,000 บาทพร้อมโล่รางวัล

รางวัลชนะเลิศ RSP Innovation Awards 2016 สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ – กระบวนการนวัตกรรม

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  RSP Innovation Awards 2016 สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ – กระบวนการนวัตกรรม

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  RSP Innovation Awards 2016 สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ – กระบวนการนวัตกรรม

เงินสด 30,000 บาทพร้อมโล่รางวัล

 

 

เงินสด 20,000 บาทพร้อมโล่รางวัล

 

 

 

เงินสด 10,000 บาทพร้อมโล่รางวัล

 

รางวัลชนะเลิศ RSP Innovation Awards 2016 สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ – ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  RSP Innovation Awards 2016 สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ – ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  RSP Innovation Awards 2016 สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ – ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

เงินสด 30,000 บาทพร้อมโล่รางวัล

 

 

เงินสด 20,000 บาทพร้อมโล่รางวัล

 

 

 

เงินสด 10,000 บาทพร้อมโล่รางวัล

 

สนใจสัมครได้ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร.0 7567 3574 (หทัย) E-mail: hhatai5@gmail.com
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ ใบสมัคร RSP Innovation Awards 2016

Comments are closed.